ისტორია

 სტუ-ს მემბრანული ტექნოლოგიების საინჟინრო ინსტიტუტის, შპს "მემბრანა-75"
და შპს "ბესთვოთერის" შექმნისა და მოღვაწეობის ისტორია,
1971 წლიდან დღემდე
1971

 1971-1974 წლებში იტალიაში, მილანის უნივერსიტეტის კვების პროდუქტების სამეცნიერო-კვლევით ინსტიტუტში ტარდებოდა ბარომემბრანული გაყოფის პროცესების სფეროში სასწავლო-სამეცნიერო პრაქტიკული საქმიანობის შესწავლა.

1971
1975

  საქართველოში პირველად გაისმა სიტყვა მემბრანა და მემბრანული ტექნოლოგიები. 1975 წელს საქართველოს პოლიტექნიკურ უნივერსიტეტის ჩაის მრეწველობის საპრობლემო ლაბორატორიაში გადაიდგა პირველი ნაბიჯები მემბრანული ტექნიკისა და ტექნოლოგიების შექმნისა და ათვისებისათვის. ამ იდეისა და სამუშაოების ხელმძღვანელი გახლდათ ამავე ლაბორატორიის უფროსი ვასილ ბიბილეიშვილი.


1975
1977

 1977 წელს აღნიშნული ლაბორატორია ჩამოყალიბდა როგორც მემბრანული ტექნიკისა და ტექნოლოგიების სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი.

1977
1981

 1981 წელს უმაღლესი საატესტაციო კომისიის მიერ ვასილ ბიბილეიშვილს მიენიჭა უფროსო მეცნიერ თანამშრომლის სამეცნიერო წოდება.

1981
1987

 1987 წელს შეიქმნა მემბრანული ტექნოლოგიებიისა და ტექნიკის დამუშავებისა და დანერგვის საინჟინრო ცენტრი.

1987
1992

    1992 წელს ვასილ ბიბილეიშვილის მიერ დაარსდა მემბრანული ტექნოლოგიიისა და ტექნიკის დამუშავებისა და დანერგვის საინჟინრო ინსტიტუტი და შპს „მემბრანა-75“.
  მემბრანული ტექნოლოგიისა და ტექნიკის დამუშავებისა და დანერგვის საინჟინრო ინსტიტუტი რეორგანიზებულ იქნა სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევით ინსტიტუტად და ეწოდა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ვასილ ბიბილეიშვილის სახელობის მემბრანული ტექნოლოგიების საინჟინრო ინსტიტუტი.
   ინსტიტუტის შენობის სურათი
საპატენტო სიგელი

1992
1993

 ჰორიზონტალური ტიპის წარმოო მემბრანული დანადგარი.

1993
1994

  ვერტიკალური ტიპის წარმოო მემბრანული დანადგარი.

1994
1995

 საპატენტო სიგელი.


1995
1996

      1996 წელს მემბრანული ტექნოლოგიების საინჟინრო ინსტიტუტის დირექტორი  ვასილ ბიბილეიშვილი არჩეულ იქნა კალიფორნიის მეცნიერებისა და მრეწველობის საერთაშორისო აკადემიის (იუნესკო) წევრად.

      1996 წელს ბუდაპეშტში გამართულ გამოფენაზე „გენიუს-96“ მემბრანული ტექნოლოგიების ინსტიტუტში შექმნილი სამი მემბრანული ნანოსისტემა დაჯილდოვდა პირველი ხარისხის დიპლომებით და შეტანილ იქნა.

“M10- LMA”
“M10-AND”

“M10-URD”

საპატენტო სიგელი

1996
1997


მრგვალდრენაჟიანი ვერტიკალური მემბრანული აპარატი

1997
1998

საპატენტო სიგელი

1998
1999

ოთკუთხედი და მრგვალი ტიპის  ვერტიკალური მემბრანული აპარატების სერიული მოდელები

1999
2001

შეიქმნა წყლის ფილტრაციის საოჟახო მემბრანული დანადგარი
საპატენტო სიგელი

 

2001
2000

ქუთაისის ცენტრალურ საავდმყოფოში ექსპლოატაციაში შევიდა წყლის ულტრაფილტრაციული მემბრანული დანადგარი

 

2000
2002

დამონტაჟდა საცურაო აუზის სტერილური ფილტრაციის დანადგარი

2002
2003

2003 წელს ინსტიტუტის მემბრანულ პროდუქციას მიენიჭა საერთაშორისო ორგანიზაცია BID-ის (Bussiness  Initiative Directions, General, Yague, 11-28020,Madrid, Spain) საერთაშორისო პრიზი „ხარისხის ერა“ ოქროს კატეგორიაში
2003
2004

დამონტაჟდა   მინერალური წყლის „ურაველის“ სტერილური ფილტრაციის ორსაფეხურიანი ფილტრაციის დანადგარი

2004
2005

დამუშავდა ღვინის ფილტრაციის პილოტური დანადგარი

 

2005
2006

შეიქმნა ვერტიკალური ტიპის ღვინის ფილტრაციის მემბრანული დანადგარი


2006
2007

ჩეხეთის რესპუბლიკაში დაპატენტდა ინსტიტუტის მიერ შექმნილი მემბრანული დანადგარები


2007
2008

მეოთხე თაობის სერიული წარმოების მემბრანული დანადგარი


2008
2009

2009 wlis 4_9 ivniss instituti monawileobas iRebda saqarTvelos dedaqalaqSi “Expo-Georgia”-s mier organizebul Rvinis me-3 saerTaSoriso gamofenaze   (3 rd Internacional Wine and Spirits Fair, WinExpo Georgia 2009).


2009
2010

დამუშადა რძის მრეწველობის ჩამდინარე წყლის (შრატის) გაწმენდა გასუფთავების პრინციპულად ახალი უნარჩენო მემბრანული ნანოტექნოლოგია და ნანოსისტემა შექმნა  ძვირფასი ნარჩენების უტილიზაციითა და წყალმომარაგების შეკრული   ციკლით


2010
2011

 სს გ. ნათაძის სახელობის სანიტარიის, ჰიგიენისა და სამედიცინო კვლევითი  ინსტიტუტის საგამოცდო ლაბორატორიის დასკვნა მდ. მტკვარის წყლის ანალიზი ინსტიტუტის მიერ შექმნილ მემბრანულ ფილტრზე გატარების შემდეგ.

 ანალიზის პასუხი შეესაბამება ბოთლის წყლის მიკრობიოლოგიურ და ქიმიური კომპონენტების მნიშვნელობებს


ინსტიტუტის მიერ დამზადებული მემბრანული დანადგარი დამონტაჟდა და დღემდე წარმატებით მუშაობს შპს „ავერსის კლინიკაში“

2011
2012

ადამიანის ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის მიზნით, 2012 წელს დამუშავდა, შეიქმნა და სტუ-ის ადმინისტრაციულ კორპუსში (ბიბლიოთეკის შესასვლელთან) ექსპლუატაციაში შევიდა მემბრანული ნანოტექნოლოგიის ბაზაზე დამზადებული, ცივი და ცხელი, სტერილური სასმელი წყლის მიღების, 200_250ლ/სთ მწარმოებლურობის უწყვეტი მოქმედების მთლიანად ავტომატიზირებული დანადგარი. 2011 წელს ექსპლუატაციაში გაშვებული დანადგარი დღემდე მუშაობს შეფერხების გარეშე.

2012
2013


საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საინჟინრო ფიზიკის კორპუსის შესასვლელში დამონტაჟებული ულტრაფილტრაციული მემბრანული დანადგარი

2013
2014

2014 წლის 26 მაისს, ინსტიტუტმა მონაწილეობა მიიღო თბილისში, რუსთაველის გამზირზე, განათლების სამინისტროსა და საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მიერ ორგანიზებულ ტექნიკურ და ტექნოლოგიურ მიღწევათა გამოფენაზე.
2014 წლის 10_12 ივლისს “ExpoGeorgia”-ს მე-6 საგამოფენო დარბაზში ინსტიტუტის მიერ წარმოდგენილი იყო წყლის საწარმოო ნანოფილტრაციული მემბრანული აპარატი.
2014 წლის 4 სექტემბერს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ადმინისტრაციულ კორპუსში სამთავრობო დელეგაციას წარედგინა წყლის ნაწილობრივი დემინერალიზაციის საწარმოო დანადგარი.
2014 წლის 24_27 სექტემბერს გათბობის, წყალმომარაგების, სანიტარიის, კონდიცირების, ვენტილაციისა და აუზის მოწყობილობების საერთაშორისო გამოფენაზე “EხპოGეორგია”-ს მე-11 საგამოფენო დარბაზში ინსტიტუტის მიერ წარმოდგენილ იქნა წყლის სტერილური ფილტრაციისა და ნაწილობრივი დემინერალიზაციის საწარმოო და საოჯახო მემბრანული დანადგარები, სხვადასხვა მწარმოებულობის ღვინის სტერილური ფილტრაციის საწარმოო და საოჯახო მემბრანული დანადგარები, სტერილური, ცივი და ცხელი წყლის მიღების სრულად ავტომატიზებული კომპაქტური დანადგარი.

2014
2015

2015 წლის სექტემბერში “ExpoGeorgia”-ს მე-6 საგამოფენო დარბაზში ინსტიტუტის მიერ წარმოდგენილი იყო ღვინის სტერილური ფილტრაციის მემბრანული დანადგარი.

ინსტიტუტის მიერ ჩატარებულ სამუშაოთა საფუძველზე შექმნილია და ჩეხური ლუდის სახარშ საწარმოში შ.პ.ს. “ოქროს კათხაში”  ექსპლუატაციაში გაშვებულია ნანოფილტრაციული მემბრანული დანადგარი, რომელიც დღემდე წარმატებით მუშაობს.

2015
2016

2016 წლის სექტემბერში “ExpoGeorgia”-ს მე-6 საგამოფენო დარბაზში ინსტიტუტის მიერ წარმოდგენილი იყო ულტრა და ნანოფილტრაციული ლაბორატორიული მემბრანული დანადგარი.

ლაბორატორიული  ულტრაფილტრაციული მემბრანული დანადგარი

პილოტური (ნახევრადსაწარმოო) ნანოფილტრაციული მემბრანული დანადგარი.

2016
2017

მემბრანული ტექნოლოგიების საინჟინრო ინსტიტუტის მიერ შექმნილი და დამზადებული ნანოკომპოზიციური მასალების - მემბრანების ინსტიტუტის მასკანირებელ ზონდურ და ტუნელურ მიკროსკოპზე მიღებული ზოგიერთი სურათები.

მასკანირებელი, ზონდური და ტუნელური მიკროსკოპი


2017