მემბრანული, ფიზიკურ-ქიმიური და ბიოლოგიური ლაბორატორიები